Privacy- en cookie beleid

Laatst gewijzigd: 10-08-2022
Versie 1

Beste lezer,

Uw privacy is belangrijk. In deze verklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. De door ons verzamelde persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG).

Vereniging voor Gerontopsychiatrie is opgericht in 2021 en is een netwerk van organisaties en professionals, die zich inzetten voor kwalitatief hoogwaardige zorg voor mensen met een complex gerontopsychiatrisch beeld. De vereniging heeft als doel:
a. het bijdragen aan het verbeteren van de zorg, behandeling, begeleiding en -ondersteuning voor mensen met een complex gerontopsychiatrisch beeld (de doelgroep) waarmee de kwaliteit van leven van deze mensen wordt bevorderd;
b. het bijdragen aan het verbinden van practice based expertise en evidence based – kennis, teneinde professionals in de zorg voor de doelgroep te versterken in de dagelijks uitvoering van hun werk;
c. het versterken van de positie van de gerontopsychiatrische zorg, behandeling, begeleiding en ondersteuning in het algemeen en binnen de gezondheidszorg in – het bijzonder.

Bij het realiseren van deze doelen verwerken wij persoonsgegevens.

1. Definities
In dit privacy beleid worden de volgende definities gebruikt:
a. de Vereniging voor Gerontopsychiatrie (of “wij” of “ons”): de gebruiker van dit privacy beleid: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Vereniging voor Gerontopsychiatrie, gevestigd aan de Kuiltjesweg 1 (7361 TC) te Beekbergen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer nr. 84045159;
b. betrokkene: de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) een overeenkomst is aangegaan met, of zich heeft aangesloten bij de Vereniging voor Gerontopsychiatrie, dan wel de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) contact heeft opgenomen met de Vereniging voor Gerontopsychiatrie i.v.m. het tot stand komen en/of uitvoeren van de overeenkomst of lidmaatschap of de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) de website bezoekt;
c. overeenkomst: de overeenkomst of het lidmaatschap tussen de Vereniging voor Gerontopsychiatrie en de betrokkene waarbij de betrokkene gebruik maakt van de diensten die de Vereniging voor Gerontopsychiatrie aanbiedt;
d. website: de website www.vvgp.net die door de Vereniging voor Gerontopsychiatrie wordt beheerd;
e. profilering: het verwerken van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van de betrokkene geëvalueerd worden met als doel zijn persoonlijke voorkeuren, interesses, online zoekgedrag, locatie te analyseren of te voorspellen;
f. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.

2. Persoonsgegevens, doeleinden en grondslag
a. Lidmaatschap & ledenadministratie
Wij verwerken de persoonsgegevens (naam organisatie, voor- en achternaam contactpersoon, e-mailadres, telefoonnummer, facturatiegegevens contributie) om de rechten en verplichtingen van het lidmaatschap uit te voeren, zoals het bijhouden van een ledenregister en het innen van de contributie. De grondslag is uitvoeren (lidmaatschaps-)overeenkomst.
b. Verzenden nieuwsbrief
Wij verwerken het mailadres dat u heeft opgegeven voor het verzenden van nieuwsbrieven (optioneel). De grondslag die wij hiervoor gebruiken is uw toestemming. Uitschrijving is ten allen tijde mogelijk.
c. Contact opnemen
Wij verwerken de persoonsgegevens (naam organisatie, voor- en achternaam contactpersoon, e-mailadres, telefoonnummer, facturatiegegevens contributie) die u in het contactformulier heeft achtergelaten om uw vraag te beantwoorden. De grondslag is gerechtvaardigd belang.
d. Analyseren website bezoek
Wij gebruiken cookies op de website om het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies). Lees meer over cookies in artikel 5.
e. Geen bijzondere persoonsgegevens of geautomatiseerde besluitvorming
Vereniging voor Gerontopsychiatrie verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens en maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

3. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
3.1. Wij zullen uw persoonsgegevens niet eerder aan derden verstrekken, dan indien:
a. wij daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming hebben verkregen van u;
b. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
c. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
d. de doorgifte geschiedt aan een door ons voor de in deze privacy-en cookieverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker met welke verwerker wij een overeenkomst hebben gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.
3.2. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.

4. Beveiligingsmaatregelen
4.1. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, hebben wij verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens.
4.2. Wij nemen de volgende veiligheidsmaatregelen:
– het gebruiken van systemen met sterke wachtwoorden om toegang door onbevoegden tot informatiesystemen te voorkomen;
– het gebruiken van beveiligde netwerkverbindingen;
– gegevens die aan ons worden verstrekt, worden middels een beveiligde web omgeving opgeslagen;
– het versleuteld opslaan van de gegevens in de database;
– het periodiek (laten) controleren van de genomen beveiligingsmaatregelen;
– tijdige software updates en back-ups op externe, losgekoppelde beveiligde gegevensdragers;
– e-mailberichten en/of andere documenten waarin persoonsgegevens van betrokkenen zijn opgenomen worden in de regel niet uitgeprint. Indien er toch iets wordt uitgeprint, dan wordt het document bewaard in een afgesloten kast of wordt het document direct na gebruik vernietigd;
– fysieke bescherming van haar IT-voorzieningen en apparatuur tegen toegang door onbevoegden en tegen schade en storingen.

5. Cookies
5.1. De websites vvgp.net maakt gebruik van cookies. Cookies zijn computerbestanden die een kleine hoeveelheid informatie bevatten over de bezoeker en de computer van de bezoeker. Deze informatie wordt opgeslagen op de computer van de bezoeker.
5.2. Wij gebruiken functionele (sessie)cookies en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren, zoals het onthouden van iemands zoekvoorkeuren. Zo kan een bezoeker bijvoorbeeld automatisch inloggen op een bepaalde website. Of kan een winkelmandje op een webwinkel gevuld blijven. Ook worden cookies gebruikt voor statistische doeleinden, bijvoorbeeld om het gebruik van de website te analyseren en verbeteren. De analytische en functionele cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en kunt u zelf op ieder moment verwijderen via uw browser.
5.3. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende gebruik van de websites geen nieuwe cookies meer ontvangt. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg eventueel de helpfunctie van uw browser. Daar kunt u ook vinden hoe u reeds eerder geplaatste cookies kunt verwijderen. Houdt u er rekening mee dat onze website mogelijk niet helemaal goed functioneert als u geen cookies accepteert. Daarnaast krijgen wij zonder analytische cookies geen waardevolle inzichten in het gebruik van vvgp.net om de website verder te verbeteren.
Verder maken wij gebruik van een aantal zogenaamde “derde partijen” om onze website goed te laten functioneren en nieuwsbrieven te kunnen versturen. Deze partijen kunnen ook cookies achterlaten: Google Analyics, Google reCAPTCHA, Google maps, Vimeo, Youtube en Mailblue.

6. Rechten van betrokkenen
6.1. U heeft de volgende rechten:
– Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
– Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
– Recht om uw toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming altijd eenvoudig intrekken.
– Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
– Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
– Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
– Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.
6.2. Wanneer u gebruik wenst te maken van één van deze rechten, kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.
6.3. Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan binnen de eerste maand op de hoogte stellen.
6.4. Indien u één van uw rechten wenst uit te oefenen, dan kunt u dat kenbaar maken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

7. Wijzigingen
Vereniging voor Gerontopsychiatrie heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Op de website staat de nieuwste versie.

8. Klacht indienen
Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy- en cookieverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring. Bent u van mening dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Contact
Voor vragen over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken of indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dan kunt u contact opnemen met de Vereniging voor Gerontopsychiatrie via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens:
Vereniging voor Gerontopsychiatrie
KvK: 84045159
Kuiltjesweg 1
7361 TC  Beekbergen
e-mailadres: info@vvgp.net
telefoon: 085 025 01 38